ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Εισήγηση στο πλαίσιο του – 2nd International Water Forum (22-23 September, 2021)
Optimal agricultural water management through sustainable agronomic practices
and new technologies – The example of Crete
Βέλτιστη διαχείριση του νερού στη γεωργία μέσω βιώσιμων αγρονομικών
πρακτικών & νέων τεχνολογιών – Το παράδειγμα της Κρήτης
Πληροφορίες Εισηγητή:
Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) – Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
(Χανιά)
Ερευνητής, Υπεύθυνος του Εργ. Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής,
Τηλ. 2821083442, Email: kourgialas@elgo.iosv.gr

Περίληψη
H ορθή χρήση του νερού άρδευσης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα σε
εθνική κλίμακα, αφενός γιατί η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα είναι αλληλένδετη με την
αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, αφετέρου γιατί η γεωργία αποτελεί τον
σημαντικότερο καταναλωτή νερού στην Ελλάδα με τάσεις αύξησης των αναγκών άρδευσης
αλλά και του ρυπαντικού φορτίου τα επόμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός
τομέας στην Ελλάδα θα επηρεαστεί στο σύνολό του λόγω της αλλαγής του κλίματος, θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο
αυτό, παρακάτω θα σας παρουσιάσω εν συντομία την τρέχουσα κατάσταση των υδατικών
πόρων στην Ελλάδα καθώς και μέτρα βέλτιστης διαχείρισης του νερού στη γεωργία μέσω
βιώσιμων αγρονομικών πρακτικών και νέων τεχνολογιών με παράδειγμα εφαρμογής την
Κρήτη. Αρκετά από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν είναι βασισμένα στο
επικαιροποιημενό άρθρο ανασκόπησης των υδατικών πόρων της Ελλάδας το οποίο
δημοσιεύτηκε στο υψηλού δείκτη απήχησης επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total
Environment» Kourgialas, N.N. (2021). A critical review of water resources in Greece: The key role of
agricultural adaptation to climate-water effects. Science of the total Environment. 775,145857.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145857

0200_nektarios_kourgialas
ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ